Regulamin

wrOFFław, 22-23 czerwca 2019, Czasoprzestrzeń

Na czas wydarzenia wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników. Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.) 

Regulamin wydarzenia zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora oraz w wydarzeniu na portalu Facebook.

Organizator jest uprawniony do utrwalenia przebiegu wydarzenia przy pomocy urządzeń fotograficznych i audiowizualnych.

 1. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Wydarzenie jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich osób posiadających pobrany ze strony organizatora bilet wstępu, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.
 3. Wstęp osób małoletnich na teren wydarzenia jest możliwy wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia.
 5. Osoby uczestniczące w wydarzeniu są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym wydarzeniu, przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu:
  • wnoszenia napojów alkoholowych na teren wydarzenia,
  • posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia,
  • posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,      
  • posiadania i wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych,
  • posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych.                                                                    
 6. Organizator odmówi wstępu na teren wydarzenia lub wyprosi z terenu wydarzenia osobę:  
  • u której stwierdzono posiadanie broni, jakiekolwiek inne przedmioty (puszki, opakowania szklane, napoje), które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników wydarzenia oraz w innych uzasadnionych przypadkach,
  • co do której obowiązuje orzeczony przez sąd: środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową lub nakaz powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, na podstawie ort. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r., o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • odmawiającej poddania się czynnościom o których mowa w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.,
  • będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.     
 7. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.
 8. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za wydarzenie. Polecenia te dotyczyć mogą:  
  • opuszczenia terenu wydarzenia, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się – przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu imprezy,     
  • zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom imprezy,                  
  • odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie obiektu, które nie są przeznaczone dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno-magazynowych, biurowych i innych związanych z organizacją wydarzenia, takich jak: scena, zaplecze sceny, stanowisko realizacji dźwięku, zaplecze produkcyjne imprezy, garderoby artystów itp.         
 9. Ponadto zakazuje się:      
  • wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku: płoty, parkany, grodzenia, 
  • wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów,                                                                                
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,                                                                           
  • prowadzenia wszelkiej działalności handlowej nieuzgodnionej z organizatorem imprezy lub zarządcą obiektu.
 10.  W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.

——————————————-

Sankcje karne: 

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. 
 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. 
 4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 
 5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 7. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.